Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán năm 2017 và các năm trở về trước

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán năm 2017 và các năm trở về trước
Sở Tài chính
Tin liên quan