Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5937/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B59-TT343-35.xlsx
2
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6037/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6137/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B61-TT343-35.xlsx
4
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6028/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B60-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6128/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B61-TT343-35.xlsx
6
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5928/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B59-TT343-35.xlsx
7
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5919/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B59-TT343-35.xlsx
8
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6019/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B60-TT343-35.xlsx
9
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6119/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B61-TT343-35.xlsx
10
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 0234/BC-UBND10/03/2021 34-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-B02-TT343-35.xlsx
11
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2021Biểu mẫu số 0235/BC-UBND10/03/2021 35-BC-UBND CONG KHAI QUYET TOAN 2019.pdf ; THTH-2019-N-B02-TT343-35.xlsx
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 572733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B57-TT343-35.xlsx
13
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 582733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B58-TT343-35.xlsx
14
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 632732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B63-TT343-35.xlsx
15
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 642732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2018-N-B64-TT343-35.xlsx
16
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 652732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2018-N-B65-TT343-35.xlsx
17
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 662732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B66-TT343-35.xlsx
18
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 672732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B67-TT343-35.xlsx
19
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 682732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B68-TT343-35.xlsx
20
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 462733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B46-TT343-35.xlsx
21
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 472733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B47-TT343-35.xlsx
22
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 482733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B48-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 492733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B49-TT343-35.xlsx
24
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 502733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B50-TT343-35.xlsx
25
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 512733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B51-TT343-35.xlsx
26
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 522733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B52-TT343-35.xlsx
27
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 532733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B53-TT343-35.xlsx
28
Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 542733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B54-TT343-35.xlsx
29
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 552733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B55-TT343-35.xlsx
30
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 562733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B56-TT343-56.xlsx
31
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 622732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B62-TT343-35.xlsx
32
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5971/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B59-TT343-35.xlsx
33
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6071/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B60-TT343-35.xlsx
34
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6171/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B61-TT343-35.xlsx
35
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3368/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B33-TT343-35.xlsx
36
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3468/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B34-TT343-35.xlsx
37
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3568/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B35-TT343-35.xlsx
38
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3668/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B36-TT343-35.xlsx
39
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3768/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B37-TT343-35.xlsx
40
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3868/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B38-TT343-35.xlsx
41
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3968/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B39-TT343-35.xlsx
42
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4068/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B40-TT343-35.xlsx
43
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4168/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B41-TT343-35.xlsx
44
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4268/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B42-TT343-35.xlsx
45
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4568/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B45-TT343-35.xlsx
46
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4368/TB-UBND04/11/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B43-TT343-35.xlsx
47
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4468/TB-UBND04/11/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B44-TT343-35.xlsx
48
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6160/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B61-TT343-35.xlsx
49
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6060/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B60-TT343-35.xlsx
50
Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5960/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B59-TT343-35.xlsx
123
Previous Page 1-50 Next Page