Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 04/TB-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán củ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 04/TB-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Hà Nam V/v Công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán của Kiểm toán chuyên đề và kiểm toán ngân sách địa phương các năm trước của tỉnh Hà Nam năm 2020
Sở Tài chính
Tin liên quan