Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý III năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6160/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B61-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6060/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B60-TT343-35.xlsx
3
Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5960/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B59-TT343-35.xlsx
4
Cân đối ngân sách địa phương quý II năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5942/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B59-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý II năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6042/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B60-TT343-35.xlsx
6
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý II năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6142/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B61-TT343-35.xlsx
7
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6124/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B61-TT343-35.xlsx
8
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6024/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B60-TT343-35.xlsx
9
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5924/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B59-TT343-35.xlsx
10
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 462869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B46-TT343-35.xlsx
11
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 472869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B47-TT343-35.xlsx
12
Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 482869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B48-TT343-35.xlsx
13
Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 492869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B49-TT343-35.xlsx
14
Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 502869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B50-TT343-35.xlsx
15
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 512869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B51-TT343-35.xlsx
16
Dự toán chi đẩu tư phát triển của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 522869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B52-TT343-35.xlsx
17
Dự toán chi thường xuyên của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 532869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B53-TT343-35.xlsx
18
Tỷ lệ (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 542869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B54-TT343-35.xlsx
19
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 552869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B55-TT343-35.xlsx
20
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 562869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B56-TT343-35.xlsx
21
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 572869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B57-TT343-35.xlsx
22
Danh mục các trương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 582869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B58-TT343-35.xlsx
23
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 622868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B62-TT343-35.xlsx
24
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 632868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B63-TT343-35.xlsx
25
Quyết toán thu Ngân sách nhà nước năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 642868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B64-TT343-35.xlsx
26
Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 652868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B65-TT343-35.xlsx
27
Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 662868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B66-TT343-35.xlsx
28
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 672868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B67-TT343-35.xlsx
29
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 682868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B68-TT343-35.xlsx
30
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3382/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B33-TT343-35.xlsx
31
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3482/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B34-TT343-35.xlsx
32
Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3582/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B35-TT343-35.xlsx
33
Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3682/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B36-TT343-35.xlsx
34
Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3782/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B37-TT343-35.xlsx
35
Dự toán chi thường xuyên của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4082/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B40-TT343-35.xlsx
36
Tỷ lệ (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp Ngân sách chính quyền địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4182/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B41-TT343-35.xlsx
37
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 4282/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B42-TT343-35.xlsx
38
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6179/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B61-TT343-35.xls
39
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6079/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B60-TT343-35.xls
40
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5979/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B59-TT343-35.xls
41
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 5962/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B59-TT343-35.xls
42
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6062/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B60-TT343-35.xls
43
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019Biểu mẫu số 6162/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B61-TT343-35.xls
44
Báo cáo tình hình vay và trả nợ đọng của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số Phụ lục II99/BC-UBND30/07/2019 99.BC-UBND.pdf ; CV gui BTC - BC ket qua TH vay va tra no CQĐP 6 thang nam 2019.xls
45
Cân đối ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 5943/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; DT-2019-Q2-B59-TT343-35.xls
46
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6043/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B60-TT343-35.xls
47
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6T đầu năm 2019 2019Biểu mẫu số 6143/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B61-TT343-35.xls
48
Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 5920/TB-UBND 03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B59-TT343-35.xls
49
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6020/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B60-TT343-35.xls
50
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019Biểu mẫu số 6120/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B61-TT343-35.xls