Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5926/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B59-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6026/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6126/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B61-TT343-35.xlsx
4
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5914/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B59-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6014/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B60-TT343-35.xlsx
6
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6114/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B61-TT343-35.xlsx
7
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6109/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B61-TT343-35.xlsx
8
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6009/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B60-TT343-35.xlsx
9
Cân đối ngân sách địa phương Quy I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5909/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B59-TT343-35.xlsx
10
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2023Biểu mẫu số 0109/BC-UBND18/02/2023 09-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
11
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 0207/BC-UBND17/01/2023 07-BC-UBND.pdf ; THTH-2023-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
12
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 632432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B63-TT343-35.xlsx
13
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 642432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B64-TT343-35.xlsx
14
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 652432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B65-TT343-35.xlsx
15
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 662432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B66-TT343-35.xls
16
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 672432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B67-TT343-35.xlsx
17
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 682432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B68-TT343-35.xlsx
18
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 462431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B46-TT343-35.xlsx
19
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 472431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B47-TT343-35.xlsx
20
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 482431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B48-TT343-35.xlsx
21
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 492431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B49-TT343-35.xlsx
22
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 502431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B50-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 512431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B51-TT343-35.xlsx
24
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 522431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B52-TT343-35.xlsx
25
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 532431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B53-TT343-35.xlsx
26
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 542431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B54-TT343-35.xlsx
27
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 552431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B55-TT343-35.xlsx
28
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 562431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B56-TT343-35.xlsx
29
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 572431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B57-TT343-35.xlsx
30
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 582431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B58-TT343-35.xlsx
31
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 622432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B62-TT343-35.xlsx
32
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5941/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B59-TT343-35.xlsx
33
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6041/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B60-TT343-35.xlsx
34
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6141/TB-UBND06/12/2022 41-TB-UBND.pdf ; TH-2022-N-B61-TT343-35.xlsx
35
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3342/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B33-TT343-35.xlsx
36
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3442/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B34-TT343-35.xlsx
37
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3542/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B35-TT343-35.xlsx
38
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3642/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B36-TT343-35.xlsx
39
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3742/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B37-TT343-35.xlsx
40
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3842/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B38-TT343-35.xlsx
41
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3942/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B39-TT343-35.xlsx
42
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4042/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B40-TT343-35.xlsx
43
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4142/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B41-TT343-35.xlsx
44
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4242/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B42-TT343-35.xlsx
45
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4342/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B43-TT343-35.xlsx
46
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4442/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B44-TT343-35.xlsx
47
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4542/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B45-TT343-35.xlsx
48
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2022Biểu mẫu số 01190/BC-UBND04/11/2022 190-BC-UBND.pdf ; THTH-2020-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
49
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 02188/BC-UBND04/11/2022 188-BC-UBND.pdf ; THTH-2022-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
50
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5931/TB-UBND07/10/2022 31-TB-UBND.pdf ; TH-2022-9T-B59-TT343-35.xlsx
123456
Previous Page 1-50 Next Page