Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3340/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B33-TT343-35.xlsx
2
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3440/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B34-TT343-35.xlsx
3
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3540/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B35-TT343-35.xlsx
4
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3640/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B36-TT343-35.xlsx
5
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 3740/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B37-TT343-35.xlsx
6
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4040/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B40-TT343-35.xlsx
7
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4140/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B41-TT343-35.xlsx
8
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4240/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B42-TT343-35.xlsx
9
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4340/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B43-TT343-35.xlsx
10
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2022 Năm 2021Biểu mẫu số 4440/TB-UBND02/12/2021 40-TB-UBND.pdf ; DT-2022-N-B44-TT343-35.xlsx
11
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 572733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B57-TT343-35.xlsx
12
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 582733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B58-TT343-35.xlsx
13
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 462733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B46-TT343-35.xlsx
14
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 472733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B47-TT343-35.xlsx
15
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 482733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B48-TT343-35.xlsx
16
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 492733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B49-TT343-35.xlsx
17
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 502733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B50-TT343-35.xlsx
18
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 512733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B51-TT343-35.xlsx
19
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 522733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B52-TT343-35.xlsx
20
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 532733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B53-TT343-35.xlsx
21
Tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 542733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B54-TT343-35.xlsx
22
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 552733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B55-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 562733/QĐ-UBND30/12/2020 2733-QĐ-UBND.pdf ; DT-2021-N-B56-TT343-56.xlsx
24
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3368/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B33-TT343-35.xlsx
25
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3468/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B34-TT343-35.xlsx
26
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3568/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B35-TT343-35.xlsx
27
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3668/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B36-TT343-35.xlsx
28
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3768/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B37-TT343-35.xlsx
29
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3868/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B38-TT343-35.xlsx
30
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 3968/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B39-TT343-35.xlsx
31
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4068/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B40-TT343-35.xlsx
32
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4168/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B41-TT343-35.xlsx
33
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4268/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B42-TT343-35.xlsx
34
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4568/TB-UBND04/12/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B45-TT343-35.xlsx
35
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4368/TB-UBND04/11/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B43-TT343-35.xlsx
36
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2021 Năm 2020Biểu mẫu số 4468/TB-UBND04/11/2020 68.TB.UBND.pdf ; DT-2021-N-B44-TT343-35.xlsx
37
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 462869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B46-TT343-35.xlsx
38
Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 472869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B47-TT343-35.xlsx
39
Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 482869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B48-TT343-35.xlsx
40
Dự toán chi Ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 492869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B49-TT343-35.xlsx
41
Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 502869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B50-TT343-35.xlsx
42
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 512869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B51-TT343-35.xlsx
43
Dự toán chi đẩu tư phát triển của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 522869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B52-TT343-35.xlsx
44
Dự toán chi thường xuyên của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 532869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B53-TT343-35.xlsx
45
Tỷ lệ (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 542869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B54-TT343-35.xlsx
46
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 552869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B55-TT343-35.xlsx
47
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 562869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B56-TT343-35.xlsx
48
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 572869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B57-TT343-35.xlsx
49
Danh mục các trương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 582869/QĐ-UBND24/12/2019 2869-QĐ-UBND cong khai DT 2020.pdf ; DT-2020-N-B58-TT343-35.xlsx
50
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2019Biểu mẫu số 3382/TB-UBND02/12/2019 82.TB.UBND.pdf ; DT-2020-N-B33-TT343-35.xlsx
12
Previous Page 1-50 Next Page