Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 561510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B56-TT343-35.xlsx
2
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 571510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B57-TT343-35.xlsx
3
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 581510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B58-TT343-35.xlsx
4
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 521510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B52-TT343-35.xlsx
5
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 531510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B53-TT343-35.xlsx
6
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 541510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B54-TT343-35.xlsx
7
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 551510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B55-TT343-35.xlsx
8
Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 461510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B46-TT343-35.xlsx
9
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 471510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B47-TT343-35.xlsx
10
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 481510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B48-TT343-35.xlsx
11
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 491510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B49-TT343-35.xlsx
12
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 501510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B50-TT343-35.xlsx
13
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 511510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B51-TT343-35.xlsx
14
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3831/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B38-TT343-35.xlsx
15
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3931/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B39-TT343-35.xlsx
16
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4331/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B43-TT343-35.xlsx
17
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4431/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B44-TT343-35.xlsx
18
Danh mục chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4531/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B45-TT343-35.xlsx
19
Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3331/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B33-TT343-35.xlsx
20
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3431/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B34-TT343-35.xlsx
21
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3531/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B35-TT343-35.xlsx
22
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3631/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B36-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3731/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B37-TT343-35.xlsx
24
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4031/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B40-TT343-35.xlsx
25
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4131/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B41-TT343-35.xlsx
26
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4231/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B42-TT343-35.xlsx
27
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 462431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B46-TT343-35.xlsx
28
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 472431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B47-TT343-35.xlsx
29
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 482431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B48-TT343-35.xlsx
30
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 492431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B49-TT343-35.xlsx
31
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 502431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B50-TT343-35.xlsx
32
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 512431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B51-TT343-35.xlsx
33
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 522431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B52-TT343-35.xlsx
34
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 532431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B53-TT343-35.xlsx
35
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 542431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B54-TT343-35.xlsx
36
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 552431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B55-TT343-35.xlsx
37
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 562431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B56-TT343-35.xlsx
38
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 572431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B57-TT343-35.xlsx
39
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 582431/QĐ-UBND28/12/2022 2431-QĐ-UBND.pdf ; DT-2023-N-B58-TT343-35.xlsx
40
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3342/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B33-TT343-35.xlsx
41
Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3442/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B34-TT343-35.xlsx
42
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3542/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B35-TT343-35.xlsx
43
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3642/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B36-TT343-35.xlsx
44
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3742/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B37-TT343-35.xlsx
45
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3842/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B38-TT343-35.xlsx
46
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 3942/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B39-TT343-35.xlsx
47
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4042/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B40-TT343-35.xlsx
48
Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4142/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B41-TT343-35.xlsx
49
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4242/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B42-TT343-35.xlsx
50
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2023 Năm 2022Biểu mẫu số 4342/TB-UBND06/12/2022 42-TB-UBND.pdf ; DT-2023-N-B43-TT343-35.xlsx
1234
Previous Page 1-50 Next Page