Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5924/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B59-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6024/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6124/TB-UBND27/07/2022 24.TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q2-B61-TT343-35.xlsx
4
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6117/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B61-TT343-35.xlsx
5
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 6017/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B60-TT343-35.xlsx
6
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2022 Năm 2022Biểu mẫu số 5917/TB-UBND22/04/2022 17-TB-UBND.pdf ; TH-2022-Q1-B59-TT343-35.xlsx
7
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5941/TB-UBND02/12/2021 TH-2021-N-B59-TT343-35.xlsx
8
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6041/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B60-TT343-35.xlsx
9
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6141/TB-UBND02/12/2021 41-TB-UBND.pdf ; TH-2021-N-B61-TT343-35.xlsx
10
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5937/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B59-TT343-35.xlsx
11
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6037/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B60-TT343-35.xlsx
12
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6137/TB-UBND05/10/2021 37-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q3-B61-TT343-35.xlsx
13
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6028/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B60-TT343-35.xlsx
14
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6128/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B61-TT343-35.xlsx
15
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5928/TB-UBND07/07/2021 28-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q2-B59-TT343-35.xlsx
16
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 5919/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B59-TT343-35.xlsx
17
Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6019/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B60-TT343-35.xlsx
18
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2021 Năm 2021Biểu mẫu số 6119/TB-UBND16/04/2021 19-TB-UBND.pdf ; TH-2021-Q1-B61-TT343-35.xlsx
19
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5971/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B59-TT343-35.xlsx
20
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6071/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B60-TT343-35.xlsx
21
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6171/TB-UBND17/12/2020 71-TB-UBND.pdf ; TH-2020-N-B61-TT343-35.xlsx
22
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6160/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B61-TT343-35.xlsx
23
Thực hiện thu ngân sách nhà nước quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6060/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B60-TT343-35.xlsx
24
Cân đối ngân sách địa phương quý 3 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5960/TB-UBND20/10/2020 60-TB-UBND Cong khai NS quy III-2020.pdf ; TH-2020-Q3-B59-TT343-35.xlsx
25
Cân đối ngân sách địa phương Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5942/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B59-TT343-35.xlsx
26
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6042/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B60-TT343-35.xlsx
27
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 2 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6142/TB-UBND10/07/2020 42.TB-UBND CONG KHAI NS QUY II.2020.pdf ; TH-2020-Q2-B61-TT343-35.xlsx
28
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6124/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B61-TT343-35.xlsx
29
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quy 1 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 6024/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B60-TT343-35.xlsx
30
Cân đối ngân sách địa phương Quy 1 năm 2020 Năm 2020Biểu mẫu số 5924/TB-UBND16/04/2020 24TB-UBND.pdf ; TH-2020-Q1-B59-TT343-35.xlsx
31
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6179/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B61-TT343-35.xls
32
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6079/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B60-TT343-35.xls
33
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5979/TB-UBND02/12/2019 79.TB.UBND.pdf ; TH-2019-N-B59-TT343-35.xls
34
Cân đối ngân sách địa phương Quý 3 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5962/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B59-TT343-35.xls
35
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 3 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6062/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B60-TT343-35.xls
36
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 3 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6162/TB-UBND16/10/2019 62-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q3-B61-TT343-35.xls
37
Cân đối ngân sách địa phương Quy 2 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5943/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B59-TT343-35.xls
38
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quy 2 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6043/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B60-TT343-35.xls
39
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quy 2 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6143/TB-UBND12/07/2019 43-TB-UBND.pdf ; TH-2019-Q2-B61-TT343-35.xls
40
Cân đối ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 5920/TB-UBND 03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B59-TT343-35.xls
41
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6020/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B60-TT343-35.xls
42
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 Năm 2019Biểu mẫu số 6120/TB-UBND03/04/2019 20-TB-UBND.PDF ; TH-2019-Q1-B61-TT343-35.xls