Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2024
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2024
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 60
Ngày quyết định công bố 08/04/2024
Số quyết định 10/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 08/04/2024
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết