Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 5910/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B59-TT343-35.xlsx
2
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 6010/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B60-TT343-35.xlsx
3
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2024 Năm 2024Biểu mẫu số 6110/TB-UBND08/04/2024 10-TB-UBND.pdf ; TH-2024-Q1-B61-TT343-35.xlsx
4
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 621584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B62-TT343-35.xlsx
5
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 631584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B63-TT343-35.xlsx
6
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 641584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B64-TT343-35.xlsx
7
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 651584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B65-TT343-35.xlsx
8
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 661584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B66-TT343-35.xls
9
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 671584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B67-TT343-35.xlsx
10
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 681584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B68-TT343-35.xlsx
11
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 561510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B56-TT343-35.xlsx
12
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 571510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B57-TT343-35.xlsx
13
Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 581510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B58-TT343-35.xlsx
14
Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 521510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B52-TT343-35.xlsx
15
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 531510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B53-TT343-35.xlsx
16
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 541510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B54-TT343-35.xlsx
17
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 551510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B55-TT343-35.xlsx
18
Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 461510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B46-TT343-35.xlsx
19
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 471510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B47-TT343-35.xlsx
20
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 481510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B48-TT343-35.xlsx
21
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 491510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B49-TT343-35.xlsx
22
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 501510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B50-TT343-35.xlsx
23
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 511510/QĐ-UBND20/12/2023 1510-QĐ-UBND.pdf ; DT-2024-N-B51-TT343-35.xlsx
24
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3831/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B38-TT343-35.xlsx
25
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3931/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B39-TT343-35.xlsx
26
Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4331/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B43-TT343-35.xlsx
27
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4431/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B44-TT343-35.xlsx
28
Danh mục chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4531/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B45-TT343-35.xlsx
29
Cân đối ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5930/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B59-TT343-35.xlsx
30
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6030/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B60-TT343-35.xlsx
31
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6130/TB-UBND01/12/2023 30-TB-UBND.pdf ; TH-2023-N-B61-TT343-35.xlsx
32
Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3331/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B33-TT343-35.xlsx
33
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3431/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B34-TT343-35.xlsx
34
Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3531/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B35-TT343-35.xlsx
35
Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3631/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B36-TT343-35.xlsx
36
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 3731/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B37-TT343-35.xlsx
37
Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4031/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B40-TT343-35.xlsx
38
Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa các cấp chính quyền địa phương năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4131/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B41-TT343-35.xlsx
39
Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 Năm 2023Biểu mẫu số 4231/TB-UBND01/12/2023 31-TB-UBND.pdf ; DT-2024-N-B42-TT343-35.xlsx
40
Cân đối ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5926/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B59-TT343-35.xlsx
41
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6026/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B60-TT343-35.xlsx
42
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý III năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6126/TB-UBND11/10/2023 26-TB-UBND.pdf ; TH-2023-9T-B61-TT343-35.xlsx
43
Cân đối ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5914/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B59-TT343-35.xlsx
44
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6014/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B60-TT343-35.xlsx
45
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý II năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6114/TB-UBND11/07/2023 14-TB-UBND.pdf ; TH-2023-6T-B61-TT343-35.xlsx
46
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6109/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B61-TT343-35.xlsx
47
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 6009/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B60-TT343-35.xlsx
48
Cân đối ngân sách địa phương Quy I năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 5909/TB-UBND07/04/2023 09-TB-UBND.pdf ; TH-2023-Q1-B59-TT343-35.xlsx
49
Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2023Biểu mẫu số 0109/BC-UBND18/02/2023 09-BC-UBND.pdf ; THTH-2021-N-01CKNS-BC-TT343-35.docx
50
Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023Biểu mẫu số 0207/BC-UBND17/01/2023 07-BC-UBND.pdf ; THTH-2023-N-02CKNS-BC-TT343-35.docx
1234567
Previous Page 1-50 Next Page