Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Cân đối ngân sách địa phương năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 621584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B62-TT343-35.xlsx
2
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 631584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B63-TT343-35.xlsx
3
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 641584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B64-TT343-35.xlsx
4
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 651584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B65-TT343-35.xlsx
5
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 661584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B66-TT343-35.xls
6
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 671584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B67-TT343-35.xlsx
7
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2022 Năm 2023Biểu mẫu số 681584/QĐ-UBND27/12/2023 1584-QĐ-UBND.pdf ; QT-2022-N-B68-TT343-35.xlsx
8
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 632432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B63-TT343-35.xlsx
9
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 642432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B64-TT343-35.xlsx
10
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 652432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B65-TT343-35.xlsx
11
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 662432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B66-TT343-35.xls
12
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 672432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B67-TT343-35.xlsx
13
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 682432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B68-TT343-35.xlsx
14
Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 Năm 2022Biểu mẫu số 622432/QĐ-UBND28/12/2022 2432-QĐ-UBND.pdf ; QT-2021-N-B62-TT343-35.xlsx
15
Cân đối ngân sách địa phương năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 622224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B62-TT343-35.xlsx
16
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 632224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B63-TT343-35.xlsx
17
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 642224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B64-TT343-35.xlsx
18
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 652224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B65-TT343-35.xlsx
19
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 662224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B66-TT343-35.xlsx
20
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 672224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B67-TT343-35.xlsx
21
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020 Năm 2021Biểu mẫu số 682224/QĐ-UBND24/12/2021 2224.QĐ.UBND.pdf ; QT-2020-N-B68-TT343-35.xlsx
22
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 632732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B63-TT343-35.xlsx
23
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 642732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ-UBND.pdf ; QT-2019-N-B64-TT343-35.xlsx
24
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 652732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ-UBND.pdf ; QT-2019-N-B65-TT343-35.xlsx
25
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 662732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B66-TT343-35.xlsx
26
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 672732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B67-TT343-35.xlsx
27
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 682732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B68-TT343-35.xlsx
28
Cân đối ngân sách địa phương năm 2019 Năm 2020Biểu mẫu số 622732/QĐ-UBND30/12/2020 2732-QĐ.UBND.pdf ; QT-2019-N-B62-TT343-35.xlsx
29
Cân đối Ngân sách địa phương năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 622868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B62-TT343-35.xlsx
30
Quyết toán thu ngân sách nhà nước Năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 632868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B63-TT343-35.xlsx
31
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi Năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 642868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B64-TT343-35.xlsx
32
Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 652868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B65-TT343-35.xlsx
33
Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 662868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B66-TT343-35.xlsx
34
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 672868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B67-TT343-35.xlsx
35
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2018 Năm 2019Biểu mẫu số 682868/QĐ-UBND24/12/2019 2868-QĐ-UBND Cong khai QT 2018.pdf ; QT-2018-N-B68-TT343-35.xlsx
36
Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6227/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B62-TT343-35.xlsx
37
Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6327/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B63-TT343-35.xlsx
38
Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6427/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B64-TT343-35.xlsx
39
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6527/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B65-TT343-35.xlsx
40
Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6627/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B66-TT343-35.xlsx
41
Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6727/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B67-TT343-35.xlsx
42
Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017 Năm 2019Biểu mẫu số 6827/QĐ-UBND05/01/2019 27-QĐ-UBND.pdf ; QT-2017-N-B68-TT343-35.xlsx