Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư thực hiện ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc.

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc.

Mức hỗ trợ đối tượng theo nguyện vọng quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết ngoài đươc hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật còn được tỉnh hỗ trợ một lần với mức 500.000đồng/01tháng có đóng bảo hiểm xã hội (kể cả thời gian làm việc ngoài tỉnh). Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/ người.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi hoạt động thường xuyên, kinh phí lấy từ nguồn tài chính của đơn vị.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/08/2018 đến ngày 30/6/2021.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2018.

Tải về Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND


Sở Tài chính