Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 ban hành một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 ban hành một số chính sách, biện pháp đặc thù trong đầu tư xây dựng trước hạ tầng khu đất tái định cư nhằm phục vụ việc giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính