Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính V/v quy định quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí sự ngh...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính V/v quy định quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững GĐ 2021-2025
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính