Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 26/05/2022 về chuyển đổi số tỉnh hà nam năm 2025 định hướng đến năm 2030

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 26/05/2022 về chuyển đổi số tỉnh hà nam năm 2025 định hướng đến năm 2030
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan