Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết 167_0001.pdf
Sở Tài chính
Tin liên quan