Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 27/10/2022 hướng dẫn việc lập dự toán,sử dụng và thanh toán kinh phí tổ chức thực hiệ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 27/10/2022 hướng dẫn việc lập dự toán,sử dụng và thanh toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính