Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan