Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 13/7/2018, HĐND tỉnh họp thông qua Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 05 Nghị quyết chuyên đề, trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Thường xuyên nắm chắc tình hình, tổ chức các hội nghị đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, duy trì nghiêm 10 cam kết của tỉnh đối với nhà đầu tư gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh….

- Nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh xăng dầu. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự, đô thị, thu chi ngân sách.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ….

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/7/2018.

Tải về Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND


Sở Tài chính