Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/01/2023 15/01/2023)

​Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

* Ngày ban hành     :  06/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  06/01/2023

* Nội dung chính    : 

Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, dự kiến xây dựng, sửa đỏi 20 Luật, dự án Luật sau:

- Dự án Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản

- Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

- Dự án Luật Thủ đô (Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi)

- Dự án Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)

- Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi (Luật các tổ chức kinh tế hợp tác)

- Dự án Luật Đấu thầu sửa đổi

- Dự án Luật Viễn thông (sửa đổi)

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016

- Luật Đất đai (sửa đổi)

- Luật tài nguyên nước (sửa đổi)

- Luật Địa chất và Khoáng sản

- Dự án Luật Lưu trữ sửa đổi

- Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

- Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

- Đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị

- Đề nghị xây dựng Luật Cấp, thoát nước

- Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

- Đề nghị xây dựng Luật đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

- Đề nghị xây dựng Luật đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

* Ngày ban hành     :  03/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  03/01/2023

* Nội dung chính    : 

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030". Theo đó, nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm:

- Vốn ngân sách trung ương: Bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm cho các cơ quan thực hiện Đề án và lồng ghép từ Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2026 - 2030; các chương trình và dự án khác có liên quan.

- Vốn ngân sách địa phương.

- Vốn tín dụng (bao gồm: vốn tín dụng chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tín dụng từ Ngân hàng HTX và các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX).

- Vốn của các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình tự huy động.

- Vốn huy động hợp pháp khác.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030.

* Ngày ban hành     :  04/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  04/01/2023

* Nội dung chính    : 

Ngày 04/01/2023 Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển ngân hàng chính sách xã hội đến năm 2030. Theo đó, chiến lược phát triển bao gồm 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Tập trung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

- Triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao.

- Duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù.

- Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, giám sát.

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Nâng cao năng lực tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và công tác truyền thông của Ngân hàng Chính sách xã hội; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Quyết định 07/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030.

* Ngày ban hành     :  05/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  05/01/2023

* Nội dung chính    :

Ngày 05/01/2023 Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030. Theo đó, chiến lược phát triển bao gồm 10 giải pháp chủ yếu, cụ thể:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

- Tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm.

- Phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm.

- Đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm.

- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm.

- Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 07/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  04/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  04/01/2023

* Nội dung chính    : 

Ban hành kèm theo Quyết định 07/QĐ-BTC danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Lĩnh vực Tin học: 01 TTHC

- Lĩnh vực Quản lý nợ: 04 TTHC

- Lĩnh vực Bảo hiểm: 43 TTHC

- Lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán: 24 TTHC

- Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 03 TTHC

- Lĩnh vực Giá: 02 TTHC

- Lĩnh vực Công sản: 10 TTHC

- Lĩnh vực Tài chính ngân hàng: 14 TTHC

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 01/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về bãi bỏ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

* Ngày ban hành     :  04/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  20/02/2023

* Nội dung chính    : 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

*Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Thông tư 02/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

* Ngày ban hành     :  06/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  20/02/2023

* Nội dung chính    : 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, cụ thể:

1. Sửa đổi Điều 4

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5

*Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan

3. Thông tư 03/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

* Ngày ban hành     :  10/01/2023

* Ngày có hiệu lực  :  26/02/2023

* Nội dung chính    : 

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BTC về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong đó, quy định về lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

- Dự toán kinh phí của nhiệm vụ KHCN được xây dựng, thuyết minh theo hướng dẫn của Bộ KH&CN và căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành (nếu có), định mức xây dựng dự toán quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BTC và các chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước.

Trường hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh cụ thể chi tiết căn cứ lập dự toán.

- Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng dự toán trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ KHCN căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt để lập dự toán kinh phí, tổng hợp chung vào dự toán chi sự nghiệp KHCN của các bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

*Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan


Sở Tài chính