Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 06 năm 2023 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 06 năm 2023 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/6/2023 30/6/2023)

Phần I. Nghị định của Chính phủ

1. Nghị định 36/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

* Ngày ban hành   :  21/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  21/6/2023

* Nội dung chính  :

Theo đó, thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế TTĐB đối với số thuế TTĐB phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với  ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

- Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

2. Nghị định 41/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

* Ngày ban hành   :  28/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  01/7/2023

* Nội dung chính  :

Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước được chia thành 02 mốc thời gian cụ thể như sau:

(1) Từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023:

- Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. (Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP thì mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô là 2%)

- Các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đồi, bổ sung, thay thế (nếu có).

(2) Từ ngày 01/01/2024 trở đi:

- Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

- Các Nghị quyết hiện hành của Hội đông nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

3. Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

* Ngày ban hành   :  29/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  14/8/2023

* Nội dung chính  :

Tăng 12,5% đến 20,8% lương hưu từ 01/7/2023 với 09 nhóm đối tượng:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 1/7/2023, các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP , sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

4. Nghị định 43/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.

* Ngày ban hành   :  30/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  15/8/2023

* Nội dung chính  :

- Những nội dung kết luận thanh tra phải được công khai: Theo đó, kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được không khai.

- Hình thức công khai kết luận thanh tra:

+ Việc đăng tải kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phải được thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục.

+ Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo định trên, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức sau:

- Công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử). Thời gian thông báo trên báo in, báo nói, báo hình ít nhất là 02 lần liên tục, việc thông báo trên báo điện tử phải nói thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục;

- Việc niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra đối thanh tra thực hiện. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục.

5. Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

* Ngày ban hành   :  30/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  01/7/2023

* Nội dung chính  :

Theo đó, mức giảm thuế GTGT áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

+ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

+ Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

+ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

+ Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP  , tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế thực hiện quy trình khép kín mới bán ra cũng thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng than khai thác bán ra.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

- Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.

* Ngày ban hành   :  23/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  23/6/2023

* Nội dung chính  :

Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật về chấp hành pháp luật ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: (1) Xây dựng, hoàn thiện thể chế; (2) Quản lý thu ngân sách nhà nước; (3) Quản lý chi ngân sách nhà nước; (4) Quản lý viện trợ, vay, trả nợ; kiểm soát nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương; (5) Quản lý, sử dụng tài sản công; (6) Công tác lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và báo cáo tài chính nhà nước hằng năm; (7) Đôn đốc, kiểm tra, xử lý, công khai, báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, thanh tra.

Trong đó, về nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của các Luật thuế, Luật quản lý thuế và pháp luật có liên quan, tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; hạch toán, điều tiết các khoản thu của từng cấp ngân sách, từng địa phương theo đúng quy định; không tự đặt ra các khoản thu, không giữ lại hoặc để các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước trái với quy định của pháp luật.

- Khẩn trương xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản đã được các cơ quan kiểm toán, thanh tra phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của quy trình quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào những doanh nghiệp, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm có độ rủi ro cao, hoạt động tài chính, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số,...

- Nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng (nhất là các khoản thu theo hình thức khoán), gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế, nhất là giá tính thuế trong lĩnh vực hải quan;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu theo quy định nhằm đánh giá tình hình tài chính, tình hình sử dụng, bảo toàn và tăng trưởng vốn.

- Thực hiện rà soát, đánh giá phân loại nợ thuế; tập trung đôn đốc, cưỡng chế thu ngay các khoản nợ thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định, không để tình trạng nợ thuế kéo dài, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; đẩy nhanh xử lý nợ thuế không còn khả năng thu hồi đã tồn tại nhiều năm.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính.

* Ngày ban hành   :  21/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  21/6/2023

* Nội dung chính  :

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sau đây:

1. Quyết định số 1348/QĐ-BTC ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

2. Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 05/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng.

3. Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 18/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan Hành chính.

4. Quyết định số 2126/QĐ-BTC ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá.

5. Quyết định số 2440/QĐ-BTC ngày 17/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6. Quyết định số 3113/QĐ-BTC ngày 23/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Quyết định số 3140/QĐ-BTC ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các doanh nghiệp.

8. Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 07/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước.

2. Quyết định 1346/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

* Ngày ban hành   :  26/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  26/6/2023

* Nội dung chính  :

1. Đối với các nhiệm vụ giao Bộ Tài chính chủ trì thực hiện (Phụ lục số 01)

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này, xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu Nghị quyết của Chính phủ.

2. Đối với các nội dung, nhiệm vụ do các Bộ, ngành, địa phương khác chủ trì, Bộ Tài chính phối hợp thực hiện (Phụ lục số 02)

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ chủ động rà soát, phối hợp với các cơ quan chủ trì để báo cáo Bộ có ý kiến tham gia khi nhận được đề nghị của các Bộ, cơ quan liên quan; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ những nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP .

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 43/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành   :  27/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  27/6/2023

* Nội dung chính  :

Quy định mới về hồ sơ miễn thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 53 Thông tư 80/2021/TT-BTC về thủ tục miễn thuế đối với trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; giữa mẹ chồng, cha chồng với con dâu; giữa bố vợ, mẹ vợ với con rể; giữa ông nội, bà nội với cháu nội; giữa ông bà ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau.

Hồ sơ miễn thuế bao gồm Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 03/BĐS-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Cơ quan thuế có trách nhiệm khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định để giải quyết thủ tục miễn thuế cho người nộp thuế;

Trường hợp không thể khai thác thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định đối tượng được miễn thuế theo từng trường hợp.

2. Thông tư 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

* Ngày ban hành   :  29/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  01/7/2023

* Nội dung chính  :

Theo đó, ngày 01/7/2023, giảm 20% mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB.

Đồng thời, giảm từ 10% - 50% mức thu đối với 35 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đơn cử như:

- Lệ phí cấp căn cước công dân;

- Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường;

- Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng chi tổ chức; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng cho cá nhân;

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch;

- Phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện;

- Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn;

- Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán;

- Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự;

- Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

- Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy;…

Thời gian thực hiện giảm 10 – 50% lệ phí, phí nêu trên là từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Kể từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

 

Phần V. Văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC của Bộ Tài chính tham mưu, đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* Ngày ban hành   :  16/6/2023

* Ngày có hiệu lực          :  16/6/2023

* Nội dung chính  :

Văn bản này được hợp nhất từ 03 Nghị định sau:

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 03 Nghị định trên.​


Sở Tài chính