Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 07 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 07 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/7/2023 15/7/2023)

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 – 2030.

* Ngày ban hành   :  05/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  05/7/2023

* Nội dung chính  : 

Để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 có những giải pháp sau:

- Cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế;

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Thực thi hiệu quả các FTA;

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hậu COVID-19 và phát triển bền vững;

- Hội nhập toàn diện trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, khoa học công nghệ,an ninh quốc phòng.

 

2. Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2023 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

* Ngày ban hành   :  08/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  08/7/2023

* Nội dung chính  : 

Nghị quyết 97/NQ-CP cũng đặt ra những nội dung yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện, đáng chú ý như:

- Tập trung nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài.

- Khẩn trương hoàn thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, sớm hoàn thiện cơ chế mua bán điện trực tiếp, cơ chế phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu.

- Khẩn trương công bố danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn đủ điều kiện tham gia gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng để các ngân hàng thương mại xem xét cho vay.

- Nghiên cứu định hướng xây dựng thương hiệu một số nông sản chính, có tính cạnh tranh cao.

- Tổ chức đấu thầu công khai in sách giáo khoa, bảo đảm không để thiếu sách giáo khoa phục vụ năm học mới, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong in ấn, phát hành.

 

Phần II. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 45/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ các Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

* Ngày ban hành   :  07/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  23/8/2023

* Nội dung chính  : 

Bãi bỏ toàn bộ các Thông tư liên tịch sau đây:

- Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

- Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015.

 

2. Thông tư 46/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

* Ngày ban hành   :  11/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  01/9/2023

* Nội dung chính  : 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

 

3. Thông tư 47/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.

* Ngày ban hành   :  11/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  01/9/2023

* Nội dung chính  : 

Bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.

 

4. Thông tư 48/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

* Ngày ban hành   :  12/7/2023

* Ngày có hiệu lực          :  27/8/2023

* Nội dung chính  : 

Cơ quan tài chính các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Nhập, duyệt, chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm theo quy định của Thông tư này, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn của Bộ Tài chính (nếu có), đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính logic, thống nhất, đầy đủ, kịp thời, bảo mật của dữ liệu tài sản công của Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong Phần mềm.

b) Tạo tài khoản nhập dữ liệu của đơn vị được phân cấp nhập dữ liệu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư này; đồng thời có văn bản kèm theo danh sách tài khoản và văn bản phê duyệt của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính để duyệt tài khoản.

c) Tạo tài khoản nhập dữ liệu của đơn vị được phân cấp nhập dữ liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này trong trường hợp được Bộ Tài chính đồng ý cho phân cấp nhập dữ liệu và có văn bản kèm theo danh sách tài khoản gửi Bộ Tài chính để duyệt tài khoản.

d) Tổ chức tập huấn, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân cấp nhập dữ liệu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhập dữ liệu, chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm; khai thác, sử dụng thông tin trong Phần mềm và các nghiệp vụ liên quan khác.​


Sở Tài chính