Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 06 năm 2023 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 06 năm 2023 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/6/2023 15/6/2023)

A- VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

Phần I. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 36/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

* Ngày ban hành     :  06/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  21/7/2023

* Nội dung chính     :

Mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): Theo đó, mức thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được quy định như sau:

- Trường hợp cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 60.000 đồng/bộ C/O.

- Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: 30.000 đồng/bộ C/O.

2. Thông tư 37/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.

* Ngày ban hành     :  07/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  01/8/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, mức phí thi sát hạch lái xe từ ngày 1/8/2023 như sau:

(1) Đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4:

- Sát hạch lý thuyết: 60.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 40.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so mức cũ 50.000 đồng/lần.

(2) Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F:

- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ 60.000 đồng/lần.

- Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần (mới quy định).

Lưu ý:

- Mức thu phí sát hạch lái xe nêu trên được áp dụng thống nhất trên cả nước (không phân biệt cơ quan thuộc Trung ương quản lý hay cơ quan thuộc địa phương quản lý).

- Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch lái xe phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát hạch lại).

3. Thông tư 39/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.

* Ngày ban hành     :  09/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  01/8/2023

* Nội dung chính     :

- Tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 55% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP và nộp 45% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

- Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 120/2016/NĐ-CP được để lại 55% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP và nộp 45% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

4. Thông tư 40/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Ngày ban hành     :  09/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  23/7/2023

* Nội dung chính     :

Thông tư 40/2023/TT-BTC quy định một số mức chi cụ thể như sau:

(1) Mức chi tổ chức khảo sát, xây dựng, thực hiện mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở:

- Chi tiền xăng xe đi vận động của cơ quan, tổ chức cấp xã: Khoán 12.000đ/km trên cơ sở bảng số kilomet thực tế đi vận động được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt;

- Chi đảm bảo công tác xây dựng, thành lập, hoạt động của mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở: 20.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm.

(2) Mức chi thăm hỏi, động viên những mô hình tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc:

- Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Trung ương:

+ Chi không quá 20.000.000 đồng/01 mô hình/01 năm và không quá 30 địa phương/01 năm;

+ Chi không quá 5.000.000 đồng/01 người/01 năm, mỗi địa phương không quá 05 người/01 năm và không quá 30 địa phương/01 năm.

Tổng các khoản chi này không quá 1.350.000.000 đồng/01 năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh:

+ Chi  không quá 10.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm và không quá 30 đơn vị cấp xã/01 năm;

+ Chi không quá 3.000.000 đồng/01 người/01 năm và không quá 100 người/01 năm.

Tổng các khoản chi này không quá 600.000.000 đồng/01 năm.

- Cơ quan chủ trì thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện:

+ Chi không quá 5.000.000 đồng/01 mô hình/01 đơn vị cấp xã/01 năm và không quá 10 đơn vị cấp xã/01 năm;

+ Chi không quá 1.000.000 đồng/01 người/01 năm và không quá 50 người/01 năm.

Tổng các khoản chi này không quá 100.000.000 đồng/01 năm.

5. Thông tư 41/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

* Ngày ban hành     :  12/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  01/8/2023

* Nội dung chính     :

Theo đó, mức phí thẩm định điều kiện sản xuất mỹ phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn CGMP – ASEAN trong năm 2023 là 30.000 đồng (tăng 10.000 đồng)

Ngoài ra, một số loại phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm từ ngày 01/08/2023 được quy định như sau:

- Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GMP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở): 30.000 đồng/cơ sở.

- Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm tại cơ sở: 30.000 đồng/cơ sở.

- Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GSP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở): 21.000 đồng/cơ sở.

- Phí thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở): 21.000 đồng/cơ sở.

- Thẩm định điều kiện và đánh giá đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP) (đánh giá đáp ứng, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở): 4000 đồng/cơ sở.

- Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược: Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược: 500 đồng/hồ sơ.

- Phí thẩm định và đánh giá đáp ứng điều kiện của cơ sở thử tương đương sinh học của thuốc (đánh giá lần đầu, đánh giá duy trì, đánh giá kiểm soát thay đổi tại cơ sở): 21.000 đồng/ cơ sở.

6. Thông tư 42/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.

* Ngày ban hành     :  12/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  12/6/2023

* Nội dung chính     :

(1) Nội dung chi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ trong nước:

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong nước, nước ngoài) theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Riêng chi phí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (chứng chỉ IELTS) được thanh toán khi đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu vào, đầu ra theo thông báo tuyển sinh hàng năm.

Hoặc của từng khóa học và theo hóa đơn thực tế, nhưng tối đa không quá 65 triệu đồng/học viên/khóa (đã bao gồm chi phí trả cho cơ sở đào tạo và giáo trình học; chưa bao gồm chi phí kiểm tra trình độ đầu vào).

Việc bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh phải được thực hiện tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ đủ điều kiện tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chi phí các kỳ thi đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu của cơ quan chức năng (nếu có);

- Chi thuê phòng ở tập trung trong thời gian bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia khóa học;

 

- Chi công tác phí trong nước, gồm: Tiền tàu xe đi và về cho cán bộ từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) cho một khóa học liên tục;

Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung; tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ trong những ngày đi học tập trung tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng (trong trường hợp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ tập trung);

- Các khoản chi phục vụ trực tiếp khóa học và chưa được tính trong Hợp đồng ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gồm: Chi thuê hội trường, phòng học; chi thuê thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy; chi mua, in ấn giáo trình; chi tiền thuốc y tế thông thường cho cán bộ đi học (nếu ốm).

Trường hợp thuê cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thực hiện toàn bộ khóa bồi dưỡng (Hợp đồng trọn gói) thì thực hiện theo Hợp đồng đã ký với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

(2) Nội dung chi bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài:

- Chi phí trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa Cơ quan thường trực và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật;

- Sinh hoạt phí theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 42/2023/TT-BTC;

- Lệ phí cấp hộ chiếu; lệ phí thị thực; bảo hiểm y tế; chi phí khám sức khỏe (nếu có yêu cầu của nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài); lệ phí sân bay trong và ngoài nước (nếu có);

Chi phí thuê phương tiện đi lại từ sân bay về nơi ở và ngược lại; tiền công tác phí trong nước (trường hợp phải tập trung tại một địa điểm nhất định để cùng đi hoặc khi đi nước ngoài về mà không thể về nhà kịp trong ngày).

- Tiền vé máy bay (một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam) trong toàn bộ thời gian bồi dưỡng, trừ trường hợp được phía bạn đài thọ;

- Chi phí cách ly y tế, chi phí xét nghiệm khi có dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan y tế nước sở tại hoặc cơ sở đào tạo ở nước ngoài và chi khác theo quy định (nếu có).

 

Phần II. Văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

* Ngày ban hành     :  06/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  06/6/2023

* Nội dung chính     :

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 07 năm 2021;

- Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2023 (sau đây gọi là Thông tư số 16/2023/TT-BTC).

Văn bản này không thay thế 02 Thông tư trên.

2. Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.

* Ngày ban hành     :  07/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  07/6/2023

* Nội dung chính     :

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:

- Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2015;

- Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2022;

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư nêu trên.

 

B- VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1. Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  08/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  20/6/2023

* Nội dung chính     :

Mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm 2023 được thực hiện theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc Tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

* Ngày ban hành     :  08/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  20/6/2023

* Nội dung chính     :

Tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương.

3. Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam.

* Ngày ban hành     :  08/6/2023

* Ngày có hiệu lực  :  23/6/2023

* Nội dung chính     :

1. Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh Hà Nam (sau đây gọi tắt là Hệ thống thư điện tử công vụ).

2. Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi tắt là cá nhân) và các tổ chức, cá nhân khác có trao đổi thông tin thông qua Hệ thống thư điện tử công vụ.​


Sở Tài chính