Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2024 (Phần I)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2024 (Phần I)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 01/01/2024 đến 15/01/2024)

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

* Ngày ban hành   :  05/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  05/01/2024

* Nội dung chính  : 

Để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp, đơn cử như:

- Tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành Luật Đất đai sửa đổi và ban hành các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với Luật;

Chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tập trung xây dựng, trình dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản.

- Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập và ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước;

Tập trung triển khai Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino.

Nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực để xử lý, phục hồi các dòng sông chết, dòng sông bị ô nhiễm.

- Nâng cao năng lực quan trắc, dự báo, cảnh báo, trọng tâm là dự báo, cảnh báo các thiên tai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong tình hình mới.

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

* Ngày ban hành   :  04/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  04/01/2024

* Nội dung chính  : 

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

- Đẩy mạnh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các ĐVSNCL trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của từng ngành, từng đơn vị để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước.

- Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, bảo đảm phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách và cấp dưới theo đúng thời hạn và quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn.

- Quán triệt yêu cầu triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước, nhất là chi thường xuyên ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ thống nhất từ khâu lập dự toán đến triển khai phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Xử lý số dư, chuyển nguồn, quyết toán các nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và các văn bản hướng dẫn; không chuyển nguồn sang năm sau đối với các khoản kinh phí đã hết nhiệm vụ chi hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách nhà nước; rà soát để thu hồi các khoản tạm ứng chi ngân sách kéo dài nhiều năm đã hết thời gian thực hiện theo quy định.

- Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm.

 

Phần III. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 44/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành   :  08/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  01/3/2024

* Nội dung chính  : 

Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

 

Phần IV. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 01/2024/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tài chính.

* Ngày ban hành   :  08/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  01/3/2024

* Nội dung chính  : 

Theo đó, thời hạn bảo quản tài liệu quản lý tài chính – ngân sách như sau:

(1) Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định về quản lý tài chính – ngân sách có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

(2) Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, kế hoạch dài hạn và trung hạn về tài chính -  ngân sách có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

 

(3) Hồ sơ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

(4) Hồ sơ về phương án phân bổ dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu:

- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 10 năm

(5) Hồ sơ phân bổ, bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan đơn vị có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

(6) Hồ sơ thẩm tra dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý có thời hạn bảo quản 50 năm

(7) Hồ sơ kiểm tra phân bổ dự toán, tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý có thời hạn bảo quản 20 năm

(8) Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội/Hội đồng nhân dân của cơ quan có thời hạn bảo quản 50 năm

(9) Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước hằng năm:

- Của cơ quan ban hành có thời hạn bảo quản 10 năm

- Của các cơ quan, đơn vị trực thuộc gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm

- Của cơ quan tài chính địa phương gửi đến có thời hạn bảo quản 05 năm

(10) Tổng hợp kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm có thời hạn bảo quản vĩnh viễn

...

2. Thông tư 02/2024/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính..

* Ngày ban hành   :  10/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  25/02/2024

* Nội dung chính  : 

Bãi bỏ toàn bộ 07 Thông tư sau đây:

1. Thông tư số 88/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;

2. Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

3. Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

4. Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

5. Thông tư số 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài;

6. Thông tư số 12/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường;

7. Thông tư số 180/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện dự án di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận;

 

Phần V. Chỉ thị của Bộ Tài chính

1. Chỉ thị 01/CT-BTC do Bộ Tài chính ban hành về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

* Ngày ban hành   :  09/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  09/01/2024

* Nội dung chính  : 

Theo đó, các cơ quan, tổ chức trung ương thuộc Bộ Tài chính đóng tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành tổ chức triển khai công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.

Ngoài ra, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Kho bạc Nhà nước tại địa phương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 01/CT-BTC trước ngày 01/02/2024 về Sở Tài chính; đồng thời gửi cơ quan cấp trên theo hệ thống.

 

Phần VI. Văn bản hợp nhất của Bộ Tài chính

1. Văn bản hợp nhất 1/VBHN-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng.

* Ngày ban hành   :  04/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  04/01/2024

* Nội dung chính  : 

Văn bản này được hợp nhất từ 12 Thông tư của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014;

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015;

- Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015;

- Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016;

- Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016;

- Thông tư 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017;

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018;

- Thông tư số 82/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018;

- Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021;

- Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/02/2023.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 12 Thông tư nêu trên.

2. Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

* Ngày ban hành   :  04/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  04/01/2024

* Nội dung chính  : 

Thông tư này được hợp nhất từ 07 Thông tư của Bộ Tài chính, cụ thể:

- Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014;

- Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014;

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015;

- Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2018;

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021;

- Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022;

Văn bản hợp nhất này không thay thế 07 Thông tư nêu trên.

3. Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

* Ngày ban hành   :  10/01/2024

* Ngày có hiệu lực          :  10/01/2024

* Nội dung chính  : 

- Thông tư này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị sau:

1. Các đơn vị trong hệ thống KBNN;

2. Cơ quan tài chính các cấp, bao gồm:

a) Bộ Tài chính (các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính tham gia quy trình quản lý phân bổ ngân sách nhà nước);

b) Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, TP trực thuộc tỉnh;

3. Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS;

4. Các đơn vị khác có giao dịch với KBNN.

- Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư (không thay thế 02 Thông tư), cụ thể:

Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 9 năm 2017, áp dụng từ năm ngân sách 2017;

Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 (Sau đây gọi là Thông tư số 19/2020/TT-BTC).


Sở Tài chính