Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Cân đối ngân sách địa phương năm 2020
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2020
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 59
Ngày quyết định công bố 17/12/2020
Số quyết định 71/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 17/12/2020
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết