Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Ước thực hiện chi ngân sách địa phương quý 3 năm 2020
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2020
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 61
Ngày quyết định công bố 20/10/2020
Số quyết định 60/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 20/10/2020
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết