Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2023
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 42
Ngày quyết định công bố 01/12/2023
Số quyết định 31/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 01/12/2023
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết