Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng cơ quan, tổ chức năm 2021
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2022
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 66
Ngày quyết định công bố 28/12/2022
Số quyết định 2432/QĐ-UBND
Ngày công khai trên cổng 28/12/2022
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết