Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Cân đối ngân sách địa phương năm 2022
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2022
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 59
Ngày quyết định công bố 06/12/2022
Số quyết định 41/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 06/12/2022
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết