Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2022
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 02
Ngày quyết định công bố 04/11/2022
Số quyết định 188/BC-UBND
Ngày công khai trên cổng 04/11/2022
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết