Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2021
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 68
Ngày quyết định công bố 24/12/2021
Số quyết định 2224/QĐ-UBND
Ngày công khai trên cổng 24/12/2021
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết