Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết công khai ngân sách

Công khai ngân sách - Chi tiết  
Tên báo cáo Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2021
Đường dẫn tới màn hình hiển thị chi tiết
Mô tả chi tiết báo cáo
Năm báo cáo Năm 2021
Tên biểu mẫu báo cáo Biểu mẫu số 60
Ngày quyết định công bố 16/04/2021
Số quyết định 19/TB-UBND
Ngày công khai trên cổng 16/04/2021
Danh sách tệp báo cáo
Mã ID hoặc đường dẫn của màn hình chi tiết