Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính nội bộ

Để thực hiện giải quyết công việc nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được thuận tiện, dễ dàng, đồng thời đảm bảo việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, viện chức và người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước  đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1075/QĐ-BTC về việc Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, tại Quyết định Bộ Tài chính thực hiện công bố 100 thủ tục hành chính (TTHC) bao gồm: 76 TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các lĩnh vực ngân sách nhà nước, tài chính hành chính sự nghiệp, công sản, kho bạc, quản lý nợ và tài chính đối ngoại, đầu tư công, hải quan, thuế, dự trữ nhà nước, kế toán và chứng khoán và 24 TTHC nội bộ trong Bộ Tài chính thuộc các lĩnh vực lĩnh vực kho bạc, nghiên cứu khoa học, thi đua khen thưởng, pháp chế, kế hoạch tài chính và thuế.

Quyết định công bố được ban hành là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC của các bộ, cơ quan, địa phương; góp phần hoàn thành một trong những nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở nội dung các TTHC nội bộ được công bố tại Quyết định, Bộ Tài chính chủ động triển khai thực hiện rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC nội bộ trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khoa học theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Kim Cúc (CCHC)​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính