Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 3.028 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1376/QĐ-UBND​


Sở Tài chính