Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Điều chỉnh dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2018-2023.

4. Tổng mức đầu tư: 123.338,9 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1907/QĐ-UBND ngày 17/10/2022​​


Sở Tài chính