Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Lĩnh vực Quản lý Giá  
Thủ tục Đăng ký giá của các doanh nghiệp

Trình tự thực hiện:

Bước 1: : Tổ chức thực hiện đăng ký giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP (đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại phụ lục I kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh)  bằng việc lập Hồ sơ đăng ký giá (sau đây gọi tắt là Hồ sơ).

 

Bước 2: Quy trình tiếp nhận hồ sơ:

* Đối với Hồ sơ gửi trực tiếp:

- Trường hợp Hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Hồ sơ đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Hồ sơ và trả ngay 01 bản Hồ sơ cho đơn vị đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Hồ sơ đến lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo để thực hiện rà soát;

- Trường hợp Hồ sơ không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Hồ sơ ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Hồ sơ cho đơn vị đến nộp trực tiếp.

* Đối với Hồ sơ gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

- Khi nhận được Hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng Hồ sơ, trường hợp Hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Hồ sơ và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản Hồ sơ cho đơn vị; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Hồ sơ đến lãnh đạo cơ quan, phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp Hồ sơ không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, cơ quan tiếp nhận Hồ sơ thông báo qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu đơn vị nộp bổ sung thành phần, số lượng Hồ sơ. Ngày đơn vị nộp đủ thành phần, số lượng Hồ sơ được tính là ngày tiếp nhận Hồ sơ, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào Hồ sơ.

* Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận Hồ sơ không có ý kiến yêu cầu đơn vị giải trình về các nội dung của Hồ sơ thì đơn vị được mua, bán theo mức giá đăng ký.

Bước 3: Quy trình rà soát biểu mẫu:

* Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu rà soát các nội dung Biểu mẫu về: ngày thực hiện mức giá đăng ký, bảng đăng ký mức giá cụ thể, các khoản mục chi phí cấu thành giá, phần giải trình lý do điều chỉnh giá, kiểm tra tính hợp lý của các yếu tố hình thành giá;

* Trường hợp tại phần giải trình lý do điều chỉnh giá, tổ chức, cá nhân đưa ra các lý do không phù hợp, không liên quan đến việc tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, các phòng, ban nghiệp vụ báo cáo cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân không được áp dụng mức giá đăng ký. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu này hoặc phải thực hiện lại nghĩa vụ đăng ký giá theo đúng quy định;

* Trường hợp Biểu mẫu có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm làm cho mức giá đăng ký tăng hoặc giảm (trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này) thì tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, các phòng, ban nghiệp vụ báo cáo cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu chưa đáp ứng yêu cầu, lý do điều chỉnh giá chưa rõ ràng, nội dung phải thực hiện lại và thông báo thời hạn gửi bản giải trình cho cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu. Bản giải trình được nộp theo quy trình tiếp nhận Biểu mẫu quy định tại khoản 1 Điều này;

- Thời hạn để tổ chức, cá nhân giải trình và gửi văn bản giải trình đến cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình cho đến ngày cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu nhận văn bản giải trình của tổ chức, cá nhân tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu hoặc ngày gửi ghi trong thư điện tử của tổ chức, cá nhân;

- Thời hạn để cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu rà soát nội dung văn bản giải trình tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu;

- Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản giải trình, nếu cơ quan này không có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình lại thì tổ chức, cá nhân điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất trong văn bản giải trình (nếu có);

- Trường hợp tổ chức, cá nhân giải trình chưa đúng với yêu cầu của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu, tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản giải trình, cơ quan này có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình lại. Việc giải trình lại thực hiện theo quy trình của giải trình lần đầu quy định tại khoản này;

- Sau 03 (ba) lần giải trình nhưng tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo mức giá trước khi thực hiện đăng ký giá.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC (trong đó các nội dung về Công văn gửi Hồ sơ đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).

- 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị;

b) Số lượng: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết: Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Hồ sơ theo quy định, nếu cơ quan tiếp nhận Hồ sơ không có ý kiến yêu cầu đơn vị giải trình về các nội dung của Hồ sơ thì đơn vị được mua, bán theo mức giá đăng ký.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại phụ lục I kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh (trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá)

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Y tế.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp Hồ sơ đăng ký giá có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm.

Phí, Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01​ ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Chỉ đăng ký giá thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký giá do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 về việc ban hành Quy định một số nội dung về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giá số 11/2012/QH13;

- Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Sở Tài chính