Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 18/TB-UBND ngày 16/04/2021 của UBND tỉnh về việc công bố thông tin nợ chính quyền địa phương năm 2020

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương  
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 16/04/2021 của UBND tỉnh về việc công bố thông tin nợ chính quyền địa phương năm 2020
Sở Tài chính