Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Quyết toán vay trả nợ chính quyền địa phương năm 2022

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Công bố thông tin về nợ của chính quyền địa phương  
Công khai Quyết toán vay trả nợ chính quyền địa phương năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính