Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi lần 2 đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trước khi trình Chính phủ.

Ảnh minh họa: GH

Phát sinh một số vướng mắc

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản công tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua thực hiện rà soát các quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương, cho thấy còn phát sinh một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định.

Cụ thể như: Một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có quy định hướng dẫn cụ thể làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện như: Trình tự, thủ tục giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan, tổ chức, đơn vị; thẩm quyền quyết định bảo dưỡng, sửa chữa, thuê đơn vị có chức năng quản lý vận hành tài sản công; khai thác tài sản công sau thu hồi...

Ngoài ra một số trường hợp áp dụng theo trình tự, thủ tục xử lý tài sản công như quy định hiện hành chưa phù hợp như: xử lý tài sản công trong trường hợp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể do quy trình xử lý tài sản công hiện hành được xuất phát từ cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản đề xuất, lập hồ sơ đề nghị xử lý. Tuy nhiên, trong các trường hợp này, có thể cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản công không còn tồn tại do đã bị sáp nhập, hợp nhất, giải thể nên không thể áp dụng trình tự, thủ tục xử lý tài sản công thông thường.

Bên cạnh đó các quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tế…

Sửa đổi quy định về tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Tại dự thảo lần 2, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã trình sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung như: Quy định về mua sắm quản lý, sử dụng vật tiêu hao; Giao tài sản bằng hiện vật cho cơ quan nhà nước; Xử lý vật tư, vật liệu thu hồi được trong quá trình bảo dưỡng tài sản công; khai thác tài sản công tại cơ quan nhà nước và tài sản công có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền; Về việc lấy ý kiến của cơ quan tài chính trước khi cấp có thẩm quyền quyết định giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc; Về việc xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá trụ sở làm việc; Về việc chuyển giao tài sản công về địa phương quản lý, xử lý; Về việc xử lý tài sản công trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể; Về tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; Về mua sắm tập trung…

Cụ thể về việc lấy ý kiến của cơ quan tài chính trước khi cấp có thẩm quyền quyết định giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc: Tại Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã quy định về việc lấy ý kiến của cơ quan tài chính trước khi cấp có thẩm quyền quyết định giao, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, nhà, đất thuộc trụ sở làm việc vừa thuộc đối tượng cơ quan tài chính phải có ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, vừa thuộc đối tượng phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (Bộ Tài chính phê duyệt phương án đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý; Sở Tài chính chủ trì, báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý).

Vì vậy, để tránh chồng chéo trong thực hiện, giảm bớt thủ tục hành chính, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho bổ sung quy định tại Điều 12 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP như sau: Đối với phần diện tích nhà, đất thuộc trụ sở làm việc trong trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai và thuộc trường hợp cơ quan tài chính có ý kiến về việc thu hồi đất theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định tại Điều này thì khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất gửi lấy ý kiến, cơ quan tài chính có trách nhiệm căn cứ quy định tại Điều 36 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy định tại Điều này để có ý kiến. Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất và thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật về đất đai; không phải thực hiện quy trình sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai và thu hồi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì khi thu hồi đất, cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi đất không phải lấy ý kiến của cơ quan tài chính theo quy định tại Điều này.

Về xác định tài sản công được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, tại Nghị định đã bổ sung quy định (sửa đổi khoản 1 Điều 42) xác định rõ: Tài sản công được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định tại Điều 41a Nghị định này nhưng chưa sử dụng hết công suất mà đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu sử dụng để cung cấp dịch vụ cho các đối tượng khác không thuộc phạm vi phục vụ của đơn vị thì được xác định là sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và phải thực hiện theo quy định tại các Điều 55, 56, 57, 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Điều 42, 43, 44, 45, 46, 47 Nghị định này.

Về việc thu tiền thuê đất khi sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết: Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải nộp tiền thuê đất tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, công trình sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ thời điểm có quyết định sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, hợp đồng liên doanh, liên kết.

Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện các đơn vị gặp vướng mắc trong quá trình xác định do nhiều đơn vị thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất nên cơ quan thuế không có cơ sở để xác định tiền thuê đất; không có cơ sở để xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ diện tích sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép bỏ quy định về nộp tiền thuê đất đối với trường hợp sử dụng tài sản gắn liền với đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; thay vào đó sẽ bổ sung quy định khi đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì đơn vị sự nghiệp công lập phải nộp một khoản tiền vào ngân sách nhà nước, khoản tiền này được xác định bằng 2% doanh thu từ hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính