Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số hóa tài liệu lưu trữ người có công nguồn kinh phí dự toán ngân sách trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Số hóa tài liệu lưu trữ người có công nguồn kinh phí dự toán ngân sách trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Số hóa tài liệu lưu trữ người có công.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tổng mức đầu tư: 499,7 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương.

Quyết định 2500/QĐ-UBND


Sở Tài chính