Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Hội đồngnhân dân tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Tổng mức đầu tư: 734,7 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 76/QĐ-UBND​


Sở Tài chính