Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua sắm trang thiết bị y tế.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 19.682,5 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1813/QĐ-UBND​


Sở Tài chính