Skip Ribbon Commands
Skip to main content

mua sắm thiết bị chuyên dụng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
mua sắm thiết bị chuyên dụng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua sắm thiết bị chuyên dụng của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 2.496,6 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1810/QĐ-UBND​​​​


Sở Tài chính