Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mua sắm phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (cấp Tiểu họ...

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Mua sắm phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học và THPT) năm 2021

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Mua sắm phần mềm đào tạo trực tuyến phục vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (cấp Tiểu học và THPT) năm 2021.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021.

4. Tổng mức đầu tư: 234,5 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 689/QĐ-UBND​


Sở Tài chính