Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 1555/KH-UBND ngày 17/06/2022 thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch số 1555/KH-UBND ngày 17/06/2022 thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính