Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2024
Sở Tài chính