Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam năm 2022

CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính