Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh, thành ủy, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội  và 332 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Theo báo cáo sơ kết do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày: 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CBĐV), tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của CBĐV, trở thành quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong TCĐ, CBĐV. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, trở thành việc làm thường xuyên của CBĐV, TCĐ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc học tập, làm theo Bác được các cấp ủy, TCĐ xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa trong xã hội. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc.

Tại hội nghị, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cá nhân tiêu biểu đã trao đổi những việc làm thiết thực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, hiệu quả. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; biểu dương, ghi nhận và mong muốn các điển hình tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy những việc làm thiết thực, nhân văn, là tấm gương sáng lan tỏa những việc làm ý nghĩa, thiết thực theo gương Bác trong đời sống xã hội. Tổng Bí thư cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đồng thời, nhấn mạnh: cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã chỉ ra tại Kết luận 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị. Chú trọng, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo và nêu gương của CBĐV, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát triển nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Xây dựng người CBĐV bản lĩnh, kiên định, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng phồn thịnh, trường tồn. Tổng Bí thư cũng yêu cầu: cần đẩy mạnh từ học tập sang làm theo, không chỉ để nói suông; hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của CBĐV, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sắc, thực tiễn, thật sự tạo sự đoàn kết, quy tụ, tạo động lực phát huy trí tuệ tập thể như lời Bác dạy: “một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Tổng Bí thư cũng lưu ý: kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm tra, giám sát. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị: sau hội nghị việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: các cấp, ngành, địa phương, cấp ủy, TCĐ, CBĐV cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời nêu rõ: Để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực, hiệu quả, đề nghị cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, CBĐV, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu cao vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát, kiên trì, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch đề ra. 

Nhân dịp này, 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

 Nguyễn Hằng

Báo Hà Nam điện tử