Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Dự án đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

4. Tổng mức đầu tư: 20.000,0 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

Quyết định 1617/QĐ-UBND ngày 31/08/2022


Sở Tài chính