Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư phòng sạch vi sinh, hệ thống xử lý nước thải, khí thải phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuố...

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Dự án đầu tư phòng sạch vi sinh, hệ thống xử lý nước thải, khí thải phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hà Nam

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Dự án đầu tư phòng sạch vi sinh, hệ thống xử lý nước thải, khí thải phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hà Nam.

2. Mục Tiêu:

- Đảm bảo cơ sở vật chất để triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Hà Nam theo hướng tinh gọn, thực chất, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

- Hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác đáp ứng các tiêu chuẩn thực hiện hành tốt phòng thí nghiệm theo lộ trình đã được Chính phủ ban hành theo Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08tháng 5năm 2017.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nam.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021.

5. Tổng mức đầu tư: 5.500 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

7. Địa điểm: Thành phố Phủ Lý -tỉnh Hà Nam

Quyết định 1533/QĐ-UBND​
Sở Tài chính