Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tượng đài 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tượng đài 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ

1. Tên Dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công: Đầu tư xây dựng Tượng đài 10 nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ.

2. Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2022.

4. Tổng mức đầu tư: 74.190,3 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh, ngân sách thành phố và nguồn vốn xã hội hóa.

Quyết định 1341/QĐ-UBND ngày 07/07/2022Sở Tài chính