Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thông tin

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Chuyên mục tiếp cận thông tin  
Danh mục thông tin
- Văn bản quy phạm pháp luật
Thông tin phổ biến 
Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển
- ​Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công
- Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc
- Báo cáo tài chính năm

Sở Tài chính